MENU
PODMIOTOWE
 
 
 
MENU
PRZEDMIOTOWE
 
 
 
 
 
DOSTĘP
DO INFORMACJI
 
 
   
  
 
 

  STATUT

 

Załącznik
do uchwały Nr XX/652/00
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 14 kwietnia 2000 roku


STATUT
Wrocławskiego Klubu Formaty

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Instytucja kultury o nazwie Wrocławski Klub Formaty, zwana dalej Klubem, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jt. Dz. U. Z 1997 roku Ne 110, poz. 721 ze zmianami);
2) aktu o utworzeniu (uchwała nr XVI/85/90 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 grudnia 1990 roku);
3) postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Klub jest jednostką organizacyjną Gminy posiadającą osobowość prawną zgodnie z wpisem do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 7/92, prowadzonym przez Zarząd Miasta i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

§ 3

Siedziba Klubu mieści się we Wrocławiu przy ul. Samborskiej 3/5, a terenem stałej działalności jest miasto Wrocław.

§ 4

Rada Miejska Wrocławia zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Klubu.

II. Cele i zadania Klubu

§ 5

Podstawowym celem działalności Klubu jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez upowszechnianie i utrwalanie różnych dziedzin kultury i sztuki, profesjonalnej i amatorskiej oraz działalność edukacyjna.

§ 6

Do zadań Klubu należy w szczególności:
1) podejmowanie działań służących tworzeniu warunków dla rozwoju amatorskiej twórczości artystycznej,
2) organizowanie działań w zakresie edukacji kulturalnej społeczeństwa,
3) współpraca przy realizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalnych z instytucjami kultury, szkolnictwem artystycznym, organizacjami i stowarzyszeniami oraz środowiskami twórczymi Wrocławia i w kraju,
4) prowadzenie działalności wystawienniczej, wydawniczej i impresaryjnej,
5) prowadzenie działalności usługowo-rozrywkowej w zakresie: produkcji programów artystycznych, reklamy i oprawy artystycznej imprez, organizacji szkoleń, kursów, plenerów itp.,
6) prowadzenie usług poligraficznych, fotograficznych, fonograficznych, filmowych, plastycznych oraz innych w miarę możliwości i potrzeb.

§ 7

Klub może prowadzić działalność gospodarczą i podejmować inne działania wynikające z potrzeby środowisk lokalnych, o ile nie są sprzeczne z jego działalnością statutową.

III. Organy zarządzające Klubem

§ 8

Klub zarządzany jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Miasta na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 9

Dyrektor kieruje się całokształtem działalności Klubu, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

§ 10

Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
2) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
3) zarządzanie jego majątkiem,
4) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
6) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
7) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
8) decydowanie o polityce kadrowej – zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.
9) Udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Klubu pracownikom i osobom trzecim.

§ 11

Organizację wewnętrzną Klubu określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

IV. Mienie i finanse Klubu

§ 12

Majątek Klubu może być wykorzystany jedynie do celów wynikających z zakresu jego działalności.

§ 13

Klub prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 14

Klub jest finansowany z budżetu Gminy w formie dotacji z dochodów własnych, ze środków uzyskanych w formie spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 15

Środki uzyskane z prowadzonej przez Klub działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na jego cele statutowe.

§ 16

Do składania oświadczeń w imieniu Klubu w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

V. Postanowienia końcowe

§ 17

Przekształceń, podziału lub likwidacji Klubu może dokonać Rada Miejska Wrocławia na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 18

Wszelkie zmiany w statucie wymagają zastosowania trybu określonego dla jego nadania.

§ 19

W sprawach nie regulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące.

 

 wernisaż koncert galeria warsztaty plastyka kultura gitara pianino taniec śpiew perkusja fortepian wokal festiwal ambientalny nowobrzmienia feriada wielosfer przeglad plenerowy zajecia ferie terapia choreoterapia janusz kaminski agnieszka gabriela szczepańczyk tomasz basel monika wiśniowska magdalena stan-sokołowska paweł zybowski